Кошик
59 відгуків
+380952957525
+380676540211
+380983003530
+380993003530
  • picture 1

Строительная химия

Товары сопутствующие:

Пигменты: http://multichem.co/g13539756-pgmenti-pigmenty

Как производить тротуарную плитку: https://multichem.co/a299530-dobavki-dlya-proizvodstva.html

Сортировка: в виде галереи в виде списка
товаров на странице:
1 2

Товары сопутствующие:

Пигменты: http://multichem.co/g13539756-pgmenti-pigmenty

Как производить тротуарную плитку: https://multichem.co/a299530-dobavki-dlya-proizvodstva.html

UA RU
Пластифікатори для бетону з'явилися разом з появою цементу. Раніше, в часи будівельної глини і вапна (тисячі років до н. е..), також застосовувалися примітивні пластифікатори. Пластифікатори дозволяють модифікувати будівельний розчин під необхідний об'єкт, вирішити певну задачу, так як сфер застосування будівельних розчинів багато. Наприклад, для штукатурки необхідно створити легкий розчин, пластичний і не плинний, а для наливної підлоги необхідний максимально рухливий розчин, текучий і важкий, щільний. Це різноманітність завдань породило великий асортимент пластифікаторів для цементних розчинів і бетону, а також для гіпсу і глини. 
Добавки можуть поєднувати в собі різні функції, або мати одну функцію. 
Найбільш затребувана завдання при виробництві бетону, це підвищити марку бетону, при збереженні низької ціни. Зручність застосування пластифікаторів в тому, що вони не вирішують одну проблему, а виконують відразу комплекс завдань.
Пластифікатор підвищує рухливість цементного розчину/бетону за рахунок змочування частинок цементу. Це дозволяє значно (на 20-40%) зменшити кількість води в розчині (яка виконує функцію змочувача частинок цементу). В процесі схоплювання розчину цементу, в тілі бетону формуються канали, через які вода випаровується. Ніж води менше, тим менше цих порожнин, і відповідно щільність і міцність (марка) бетону вище. Як наслідок з'являється висока морозостійкість бетону – бетон не руйнується при експлуатації (до 200 циклів) у період низьких температур з-за води, яка проникає в бетон і розширюється при температурі нижче 0 гр С.
Наступна за популярністю завдання ведення бетонування в умовах негативних температур. Протиморозна добавка або антифриз додається в розчин і дозволяє вести роботи від 0 гр С до мінус 15 гр С. Тут має значення температура повітря до моменту схоплювання бетону, тобто перші добу. Якщо не застосовувати цю добавку, то бетон схопиться, але не набере потрібну марку. Зазвичай він розсипається після відтавання.
При низьких позитивних температурах 0...+15 ºс, коли бетон не може нормально схопитися, необхідно застосовувати прискорювач схоплювання бетону.
При температурі +15...+25 гр З бетон схоплюється нормально і добавки не потрібні.
При температурі +25... і більше гр З, необхідно застосовувати сповільнювач схоплювання, інакше бетон схоплюється занадто швидко.
Якщо необхідно набрати в перші 1-3 доби більш високий набір міцності, ніж це відбувається природним шляхом, наприклад на 2 добу бетон набирає 20% від марочної міцності, а необхідно набрати 50%, то застосовують прискорювач твердіння бетону.
Замінник вапна, це продукт, який застосовують тільки для штукатурних і кладочних розчинів, так як в цих розчинів однакові завдання: легкість (залучення повітря), пластичність (зручна консистенція, не текуча), липкість, в'язкість, повільне схоплювання, можливість наносити великим шаром на вертикальні поверхні.
Піноутворювач застосовується тільки для виробництва пінобетону, так як створює занадто пористу структуру і не підходить для теплої підлоги або штукатурок.
Фібра поліпропіленова застосовується для запобігання утворення усадочних тріщин в бетоні, цементному та гіпсовому камені.
Мастила застосовуються для зручності і простоти расформовки бетонних та гіпсових виробів з форм, а також для опалубних систем.
Гідрофобізатори використовують для того, щоб бетон/гіпс не вбирав воду та інші рідини. Застосовується як в об'ємі, так і просоченням виробів.
Пластификаторы для бетона появились вместе с появлением цемента. Ранее, во времена строительной глины и извести (тысячи лет до н.э.), также применялись примитивные пластификаторы. Пластификаторы позволяют модифицировать строительный раствор под необходимый объект, решить определенную задачу, так как сфер применения строительных растворов много. Например, для штукатурки необходимо создать легкий раствор, пластичный и не текучий, а для наливного пола необходим максимально подвижный раствор, текучий и тяжелый, плотный. Это разнообразие задач породило большой ассортимент пластификаторов для цементных растворов и бетона, а также для гипса и глины. 
Добавки могут совмещать в себе различные функции либо иметь одну функцию. 
Наиболее востребованная задача при производстве бетона, это повысить марку бетона, при сохранении низкой цены. Удобство применения пластификаторов в том, что они решают не одну проблему, а выполняют сразу комплекс задач.
Пластификатор повышает подвижность цементного раствора/бетона за счет смачивания частиц цемента. Это позволяет значительно (на 20-40%) уменьшить количество воды в растворе (которая выполняет функцию смачивателя частиц цемента). В процессе схватывания раствора цемента, в теле бетона формируются каналы, через которые вода испаряется. Чем воды меньше, тем меньше этих полостей, и соответственно плотность и прочность (марка) бетона выше. Как следствие появляется высокая морозостойкость бетона – бетон не разрушается при эксплуатации (до 200 циклов) в период отрицательных температур из-за воды, которая впитывается в бетон и расширяется при температуре ниже 0 гр С.
Следующая по популярности задача это ведение бетонирование в условиях отрицательных температур. Противоморозная добавка или антифриз добавляется в раствор и позволяет вести работы от 0 гр С до минус 15 гр С. Здесь имеет значение температура воздуха до момента схватывания бетона, то есть первые сутки. Если не применять эту добавку, то бетон схватится, но не наберет нужную марку. Обычно он рассыпается после оттаивания.
При низких положительных температурах 0…+15 гр С, когда бетон не может нормально схватиться, необходимо применять ускоритель схватывания бетона.
При температуре +15…+25 гр С бетон схватывается нормально и добавки не нужны.
При температуре +25… и более гр С, необходимо применять замедлитель схватывания, иначе бетон схватывается слишком быстро.
Если необходимо набрать в первые 1-3 суток более высокий набор прочности, чем это происходит естественным путем, например на 2 сутки бетон набирает 20% от марочной прочности, а необходимо набрать 50%, то применяют ускоритель твердения бетона.
Заменитель извести, это продукт, который применяют только для штукатурных и кладочных растворов, так как у этих растворов одинаковые задачи: легкость (воздухововлечение), пластичность (удобная консистенция, не текучая), липкость, вязкость, медленное схватывание, возможность наносить большим слоем на отвесные поверхности.
Пенообразователь применяется только для производства пенобетона, так как создает слишком пористую структуру и не подходит для теплого пола или штукатурок.
Фибра полипропиленовая применяется для предотвращения образования усадочных трещин в бетоне, цементном и гипсовом камне.
Смазки применяются для удобства и простоты расформовки бетонных и гипсовых изделий из форм, а также для опалубочных систем.
Гидрофобизаторы используют для того, чтобы бетон/гипс не впитывал воду и другие жидкости. Применяется как в объеме, так и пропиткой изделий.